KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


1)   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Euvic Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000813557, NIP: 521-32-94-904.


2)    Może się Pan/Pani z kontaktować z Administratorem danych telefonicznie: +48 22 335 4444 lub mailowo: rodo@euvic.solutions

3)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w następujących celach:

a.     udziału w spotkaniach handlowych on-line organizowanych przez Euvic Solutions S.A.;

b.     przesyłania ofert handlowych dot. usług świadczonych przez Euvic Solutions S.A.

4)    Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a.     art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.


5)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, stanowisko, firma

6)    Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym Odbiorcom lub kategoriom Odbiorców, z którymi Administrator danych zawarł
umowę powierzenia zgodnie z art. 28 RODO oraz Podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

7)    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.


9)   Ma Pan/Pani prawo do:

a.     żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;

b.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c.      przenoszenia swoich danych osobowych;

d.     wniesienia skargi do Organu nadzorczego

10)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w spotkaniu handlowym on-line na którym są prezentowane oferty usług realizowanych przez Euvic Solutions S.A. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w spotkaniu handlowym i otrzymanie oferty handlowej.

11)  Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. tym profilowaniu.[IH1] 
 [IH1] [IH1

Polska / Siedziba główna

+48 22 335 44 44

Euvic Solutions S.A.

Śledź nas:

© Copyright 2021

Scroll Up